Loading...

Burmistrz Zbąszynia ogłasza nabór wniosków do programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

2024-03-29T13:00:33+01:0029 marca, 2024|Aktualności|

Burmistrz Zbąszynia ogłasza nabór wniosków do programu priorytetowego
„Ciepłe Mieszkanie” finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Cel Programu:

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w tym budynkach, w których powstała wspólnota mieszkaniowa (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych na terenie Gminy Zbąszyń.  Dofinansowanie może zostać przeznaczone na przedsięwzięcia u beneficjentów końcowych dot. wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego
na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dla kogo?

 1. Dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z:
 • prawa własności,
 • lub ograniczonego prawa rzeczowego,
 • albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r.
  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy.
 1. Dla wspólnot mieszkaniowych obejmujących od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Do kiedy?

Wnioski należy składać do dnia 29 maja 2024 roku w sposób przewidziany w Regulaminie naboru.

Poziomy dofinansowania:

 1. Podstawowy poziom dofinansowania przysługuje osobom, których roczny dochód
  nie przekracza 135 tys. zł. (brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta końcowego,
  a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego)
 2. Podwyższony poziom skierowany jest do osób, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 3. Najwyższy poziom dofinansowania jest przeznaczony dla osób, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego to maksymalnie 1 090 zł
  w gospodarstwie wieloosobowym albo 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
  Do starania się o najwyższy poziom mają prawo także osoby mające prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.

Jaka jest wysokość dotacji którą można uzyskać?

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:
OSOBY FIZYCZNE

 • podstawowy poziom dofinansowania – do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Przedsięwzięcia realizowanego przez Wnioskodawcę, nie więcej niż 16.500 zł;
 • podwyższony poziom dofinansowania – do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Przedsięwzięcia realizowanego przez Wnioskodawcę, nie więcej niż 27.500 zł;
 • najwyższy poziom dofinansowania – do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych Zadania realizowanego przez Beneficjenta, nie więcej niż 41.000 zł.

WPÓŁNOTY MIESZKANIOWE

 • Dla wspólnot mieszkaniowych – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 375 000 zł (350 000 zł przy wymianie nieefektywnego źródła ciepła, 360 000 zł wymiana źródła ciepła z mikroinstalacją fotowoltaiczną, 375 000 zł wymiana na pompę ciepła
  z mikroinstalacją fotowoltaiczną, 150 000 zł termomodernizacja bez wymiany źródła ciepła).

Na co?

Przedsięwzięcia dla właścicieli lokali mieszkalnych: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego
oraz:

 • zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet/zgazowujący drewno
  o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,
 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, w tym
  do węzła cieplnego znajdującego się w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane – tylko w przypadku realizacji zadania głównego! (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu
  w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz
  do kotła;
 • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

UWAGA!
NIE MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIA WYŁĄCZNIE NA ZADANIA DODATKOWE! (nie dotyczy wspólnot mieszkaniowych)

Przedsięwzięcia dla wspólnot mieszkaniowych: demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokali mieszkalnych, zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu oraz:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu
  (w tym kolektorów słonecznych i pompy ciepła do samej cwu ),
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej
  lub środowiska zewnętrznego, (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,
 • zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródła ciepła, a obejmujące:

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi drzwi/bram garażowych oddzielających przestrzeń ogrzewaną od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
 • dokumentację dotyczącą powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy,
 • zakup i montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej, przy czym instalacja fotowoltaiczna dofinansowana w ramach programu może służyć wyłącznie na potrzeby części wspólnych budynku mieszkalnego.

Dodatkowe informacje:

 • Data wystawienia pierwszej faktury nie może nastąpić wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez Beneficjenta końcowego z Gminą Zbąszyń.
 • W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.
 • We wszystkich trzech poziomach dofinansowania warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

 

Załączniki do Ogłoszenia o naborze:

 • Zarządzenie Burmistrza Zbąszynia Nr PPRUI.0050.79.2024 z dnia 28.03.2024 r.
 • Regulamin o naborze
 • Wniosek o dofinansowanie
 • Pogram Priorytetowy – zasady ogólne
 • Załącznik nr 1 do Programu Wykaz kosztów kwalifikowalnych dla części 1-3 Programu (dotyczy osób fizycznych)
 • Załącznik nr 1a do Programu Wykaz kosztów kwalifikowalnych dla części 4 Programu (dotyczy wspólnot mieszkaniowych)

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszyniu w pokoju
nr 31 i 34 pod nr telefonu 68 3866 009 w. 331 lub 332 oraz na stronie WFOŚiGW
w Poznaniu, Program Ciepłe Mieszkanie
.

UWAGA – WAŻNE!
Jakiekolwiek prace i zakupy związane z realizacją Przedsięwzięcia, na które przysługuje dofinansowanie, nie mogą być rozpoczęte przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie z Gminą Zbąszyń

Link :  

https://zbaszyn.pl/wp-content/uploads/2024/03/1.-Program-Priorytetowy-Cieple-Mieszkanie.pdf

https://zbaszyn.pl/wp-content/uploads/2024/03/2.-Zal_1-do-PPCM-_wykaz-kosztow-kwalifikowanych_cz1-3.pdf

https://zbaszyn.pl/wp-content/uploads/2024/03/3.-Zal_1a-_-do-PPCM-_wykaz-kosztow-kwalifikowanych_-cz-4.pdf

https://zbaszyn.pl/wp-content/uploads/2024/03/Ogloszenie-o-naborze.pdf

https://zbaszyn.pl/wp-content/uploads/2024/03/Oswiadczenie-korespondencja-elektroniczna.docx

https://zbaszyn.pl/wp-content/uploads/2024/03/Oswiadczenie-Wspolmalzonka.docx

https://zbaszyn.pl/wp-content/uploads/2024/03/Oswiadczenie-wspolwlasciciela.docx

https://zbaszyn.pl/wp-content/uploads/2024/03/Regulamin-naboru.pdf

https://zbaszyn.pl/wp-content/uploads/2024/03/Wniosek_Cieple_Mieszkanie.docx

https://zbaszyn.pl/wp-content/uploads/2024/03/Wniosek_Cieple_Mieszkanie.pdf

https://zbaszyn.pl/wp-content/uploads/2024/03/Zarzadzenie-Burmistrza.pdf

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”