Loading...

II Sesja Rady Miejskiej Zbąszynia: Podsumowanie Obrad

2024-05-20T16:55:33+02:0020 maja, 2024|Aktualności|

20 maja 2024 r. w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zbąszyniu odbyła się II sesja Rady Miejskiej Zbąszynia. Sesja przebiegała zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, podczas którego podjęto uchwały ważne dla stabilnego funkcjonowania i rozwoju gminy.

Sesję otworzył przewodniczący Rady, stwierdzając quorum niezbędne do podejmowania uchwał. Następnie przedstawiono i zaakceptowano porządek obrad oraz przyjęto protokół z poprzedniej sesji.

W dalszej części Burmistrz Zbąszynia przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, omawiając najważniejsze działania i inicjatywy podejmowane na rzecz gminy. Kolejnym punktem była ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2023, której wyniki zostały szczegółowo omówione przez Radę.

Rada podjęła także szereg uchwał, począwszy od zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbąszyń oraz uchwały budżetowej na rok 2024. Istotnym punktem było również ustalenie wysokości wynagrodzenia Burmistrza Zbąszynia, co zostało zaakceptowane przez Radę.

W ramach działań wspierających lokalne instytucje, Rada podjęła uchwałę o udzieleniu dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Łomnicy. Przyjęto również szczegółowe zasady udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym, co ma na celu wsparcie mieszkańców i przedsiębiorstw.

Kolejne uchwały dotyczyły sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Zbąszyń w 2024 roku, co zapewni bezpieczne i dobrze zorganizowane miejsca wypoczynku dla mieszkańców i turystów. Ważnym punktem było także przyjęcie zmian dotyczących utworzenia żłobka w Zbąszyniu oraz aktualizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rada zatwierdziła również Gminny Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, mający na celu poprawę jakości życia starszych mieszkańców gminy. Jednogłośnie przyjęto także strategię rozwoju gminy pn. „Zbąszyń 2030 Strategia Inteligentnie Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Zbąszyń”, która wyznacza kierunki rozwoju na najbliższe lata i która po szeregu konsultacji uzyskała pozytywną opinię Zarządu Województwa Wielkopolskiego, wyrażoną w uchwale nr 8318/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”