Loading...

Informacja o postępie prac w ramach projektu

Dobiegają końca roboty budowlane realizowane w ramach projektu „Ochrona wód Jeziora Błędno i rzeki Obry poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej wsi Perzyny, Strzyżewo i Nowy Dwór”.

Przypominamy, że projekt ten realizowany jest Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Łączna wartość projektu to obecnie ponad 18 milionów złotych, przy dofinansowaniu wynoszącym blisko 9 milionów złotych pochodzących ze środków Funduszu Spójności. Instytucją wdrażającą te działanie i nadzorująca prawidłowe wykorzystanie przyznanego dofinansowania jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Realizacja zadania trwa od roku 2019, kiedy to w marcu podpisano umowy o robot budowlane. W przypadku wsi Nowy Dwór i i Strzyżewo Wykonawcą robót budowlanych jest firma Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak z siedzibą w Lwówku, natomiast w Perzynach roboty realizuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROBINEX Robert Mączkowski z siedzibą w Wolsztynie.

Planuje się że w ramach projektu powstanie ponad 17 km sieci kanalizacji sanitarnej. Obecnie według zatwierdzonych dokumentów odbiorowych wykonanych jest 11,39 km sieci kanalizacji. Po zrealizowaniu projektu dostęp do zbiorczego systemu oczyszczani ścieków uzyska około 1124 mieszkańców.

Dzięki zapewnieniu mieszkańcom gminy możliwości podłączenia się i korzystania z układu sieci kanalizacji sanitarnej osiągnięty zostanie cel główny projektu jaki jest poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Zbąszyń, w tym obszarów Natura 2000.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”