Loading...

Informacja ze spotkania Sztabu Zarządzania Kryzysowego w Zbąszyniu

2024-02-21T14:23:18+01:0021 lutego, 2024|Aktualności|

Dnia 21 lutego 2024 roku, Burmistrz Zbąszynia zwołał spotkanie Sztabu Zarządzania Kryzysowego w związku z wysokim stanem wody w rzece Obrze. Spotkanie odbyło się w siedzibie Urzędu Miejskiego i zgromadziło przedstawicieli różnych służb oraz instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.

Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację hydrologiczną, przedstawiono prognozy pogodowe oraz analizę dotychczasowych działań prewencyjnych podejmowanych przez służby odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe. Wysoki stan wody w rzece Obrze spowodowany był intensywnymi opadami deszczu, co prowadziło do podtopień i groźby zalania terenów przyległych do rzeki.

Na podstawie zebranych informacji podjęto szereg decyzji mających na celu skoordynowane działania w celu minimalizacji skutków podtopień. W ramach tych działań podjęto decyzję o:

– czasowym wyłączeniu z użytku ścieżki rowerowej Zbąszyń – Nądnia

– czasowym wyłączeniu z użytku Kładki Koźlarzy

– czasowym wyłączeniu z użytku przejścia pomiędzy Basztą a Plażą Miejską

– czasowym wyłączeniu z użytku Targowiska Miejskiego (w celu zapewnienia możliwości handlu w soboty udostępniony zostanie parking przy Stadionie Orzeł)

Informacje o możliwych zagrożeniach zostaną przekazane rodzicom i opiekunom uczniów szkół za pomocą dzienników elektronicznych.

Zbąszyńska Policja zwiększy dozór nad newralgicznymi punktami narażonymi na podtopienia.

Gmina zabezpieczyła worki oraz piasek w celu udzielenia pomocy potrzebującym oraz zabezpieczenia infrastruktury krytycznej.

Spotkanie Sztabu Zarządzania Kryzysowego miało na celu skoordynowanie działań wszystkich zaangażowanych podmiotów oraz zapewnienie szybkiej i efektywnej reakcji na zmieniającą się sytuację. Burmistrz podkreślił konieczność współpracy i wzajemnej koordynacji, a także informacji mieszkańców o zagrożeniach oraz przewidywanych działaniach.

Działania koordynowane są przez Marcina Hoffmanna, kontakt w sytuacjach kryzysowych pod nr. tel. 605651878, nr alarmowy ZUK tel. 502376236

Sztab Zarządzania Kryzysowego będzie monitorować sytuację oraz podejmować dalsze kroki w miarę potrzeb, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców i minimalizację szkód wynikających z wysokiego stanu wody w rzece Obrze i jeziorze Błędno.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”