Loading...

LVI Sesja Rady Miejskiej Zbąszynia

2024-03-28T13:45:56+01:0028 marca, 2024|Aktualności|

W dniu 27 marca 2024 roku odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej Zbąszynia, podczas której omawiano szereg istotnych spraw dotyczących lokalnej społeczności. Sesja ta była szczególnie ważna, ponieważ poświęcono jej wiele czasu na refleksję nad dotychczasową działalnością oraz na planowanie przyszłości gminy. Burmistrz Zbąszynia przedstawił szczegółowe sprawozdanie z realizowanych działań w okresie międzysesyjnym. Omówił istotne projekty i inicjatywy, które wpłynęły na rozwój gminy oraz przedstawił plany na przyszłość.

Rada Miejska podjęła trzy uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Zbąszyń”. Tytuły te zostały przyznane osobom, które wniosły istotny wkład w rozwój społeczności lokalnej oraz aktywnie działały na rzecz dobra wspólnego.

Marek Goździewicz

po maturze kontynuował naukę w Studium Nauczycielskim w Poznaniu na kierunku matematyka. Po uzyskaniu dyplomu w 1969 r. rozpoczął pracę w Szkole Podstawowej nr 1 w Zbąszyniu. W 1976 r. ukończył studia magisterskie na kierunku matematyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dalszy przebieg pracy zawodowej: w latach 1970 – 1978 nauczyciel w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Nowym Tomyślu, w latach 1978-1986 dyrektor w Szkole Podstawowej nr 2 w Zbąszyniu, w latach 1986 – 1991 nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu, od 1 lipca 1991 r. w drodze konkursu został powołany na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu. Funkcję tą sprawował przez okres 20 lat do sierpnia 2011 roku. W okresie od 01.09.2011 r. do 31.08.2017 r. pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej im. A. Fiedlera w Zbąszyniu, po czym przeszedł na emeryturę. Pełniąc funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Zbąszyniu starał się o środowiskowy charakter szkoły: organizował kursy przygotowujące do matury, imprezy sportowe na szczeblu krajowym i międzynarodowym, rozwinął współpracę ze szkołami z Litwy, Niemiec i Rosji. W czasie wakacji organizował obozy sportowe i kolonie. Szkoła pod jego skrzydłami zorganizowała niezliczoną liczbę zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych, jak i mających trudności w nauce. Zbąszyńska podstawówka wyprzedziła o kilkanaście lat program wdrożony przez Unię Europejską pn. „Edukacja przez szachy w szkole”, wprowadzając szachy jako przedmiot w klasach nauczania początkowego. Szachy stały się narzędziem stymulującym rozwój emocjonalny i intelektualny dzieci, kształtującym ich osobowość i pozwalającym na rozwój twórczego potencjału, drzemiącego w każdym młodym człowieku. Dokonując analizy dorobku zawodowego nauczycieli, przyczynił się do tego, że za jego kadencji aż 19 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego. W 1991 r. został wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Zbąszyń. 18 lutego 1992 r. jako Przewodniczący Rady wystąpił do Kuratorium Oświaty w Zielonej Górze z pismem o powołanie Liceum Ogólnokształcącego w Zbąszyniu, a już 13 marca 1992 r. Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię w tej sprawie i powierzył mu funkcję dyrektora nowo powstałego Liceum. Funkcję dyrektora sprawował do 1999 r. Jako dyrektor/nauczyciel stale podnosił swoje kwalifikacje. W 2001 r. ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na kierunku „Zarządzanie i Przedsiębiorczość w Oświacie”. W 2003 r. ukończył studia podyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jóżefa Piłsudskiego w Warszawie, uzyskując tytuł trenera w dyscyplinie sportowej Szachy. Pracował jako egzaminator w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w zakresie egzaminu maturalnego z matematyki. Wcześniej, w 1990 r., uzyskał pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania matematyki. Ukończył również kurs specjalny dla nauczycieli pracujących z uczniami uzdolnionymi matematycznie. Uczniowie, którym przekazywał swoją wiedzę uzyskiwali wysokie wyniki na egzaminach zewnętrznych o konkursach matematycznych. Jego praca i zaangażowanie na wielu płaszczyznach została zauważona i wielokrotnie nagradzana: Medal Komisji Edukacji Narodowej (1993 r.), Srebrny Krzyż Zasługi (1985 r.), Złoty Krzyż Zasługi (1998 r.), Zasłużony dla Szkolnictwa Zielonogórskiego za pracę społeczną i działalność wychowawczą na rzecz dzieci młodzieży (1993 r.), Brązowa Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” (1985 r.), Odznaka Honorowa „Za zasługi w rozwoju województwa Zielonogórskiego” (1984 r.), Honorowa Odznaka „Za zasługi w Sporcie Szkolnym” (1992 r.), Brązowa, Srebrna oraz Złota Honorowa Odznaka Polskiego Związku Szachowego (1983r.,1990 r., 1995 r.), Złota Odznaka ZNP (Zarząd Główny ZNP) (1989 r.), Odznaka XXV-lecia TKKF, Honorowa Srebrna Odznaka TKKF, Medal 50-lecia TKKF „Za Zasługi” (2007 r.), Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania (1987 r., 1989 r. i 1998 r.), Nagroda Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego (1985 r.), Nagroda Dyrektora Szkoły (1988 r. i 1990 r.), Nagroda Burmistrza (lata 1995-2000 r. – 6 krotnie), Wyróżnienie Inspektora Oświaty i Wychowania (1983 r.), Wyróżnienie Kuratora Oświaty i Wychowania (1990 r.). Dyplomy uznania: Dyplom za twórczy wkład w organizację XVIII Wojewódzkiej Sesji Postępu Pedagogicznego w Zielonej Górze nt.: „Aktywizacja uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym”, 1987 r. (Kurator Oświaty i Wychowania), Dyplom Laureata Lubuskiej Loży Liderów, 1994 r., (Redakcja Naczelna Gazety Lubuskiej), Dyplom za szczególny wkład w przygotowaniu szachistów do VII Zielonogórskiej Spartakiady Młodzieży, 1977 r., (Naczelnik Miasta i Gminy Zbąszyń, J. Komornicki), Dyplom uznania za społeczną działalność na rzecz rozwoju i pracę w rozwoju kultury fizycznej i sportu w województwie zielonogórskim, 1980 r., (Wojewódzka Federacja Sportu w Zielonej Górze, Prezes WFS B. Łuczak), Dyplom uznania za społeczny wkład pracy w rozwoju zbąszyńskiego sportu, 1980 r., (Naczelnik Miasta i Gminy, J. Komarnicki), Dyplom uznania za społeczną działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania szachów w rejonie zbąszyńskim, 1982 r., (Naczelnik Miasta i Gminy Zbąszyń, J. Komarnicki), Dyplom uznania za społeczną działalność w rozwoju zbąszyńskiej kultury fizycznej, sportu i turystyki, 1984 r., (Miejsko Gminny Komitet Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki), Dyplom za aktywną i owocną pracę społeczną w dziedzinie kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej w latach 1983 – 1988. 1988 r., (Szkolny Związek Sportowy, Przewodniczący ZOW SZS H. Baturo), Dyplom za rozwijanie „królewskiej gry” wśród dzieci miasta Zbąszynia (Okręgowy Związek Szachowy, Prezes OZSz. Z. Lewowicki). Działalność społeczna. Współpraca z strukturami samorządowymi na rzecz edukacji i środowiska lokalnego, Radny Rady Gminy i Miasta Zbąszyń w latach 1990-1998, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Zbąszyń w I kadencji 1990-1994, Udział w pracach Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Komisji Ochrony Zdrowia, Komisji Kultury Sportu i Turystyki oraz Komisji Planu, Budżetu, Gospodarki Komunalnej oraz Perspektywicznego Rozwoju Gminy i Miasta, Reprezentant Gminy Zbąszyń w Stowarzyszeniu Gmin Regionu Wielkopolski (16.09.1994 r. – 31.12.2000 r.), Kandydat do Sejmu z partii Ruch Odbudowy Polski (uzyskał najlepszy wynik w Gminie Zbąszyń), 21.09.1997 r., Radny Rady Powiatu Nowotomyskiego, wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz członek Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji (lata 2002-2006), Prezes Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Wicher” w Zbąszyniu, od 1976 r. do chwili obecnej, Członek Zarządu Zielonogórskiego Okręgowego Związku Szachowego (w latach 1980 – 1999), Członek Zarządu Wielkopolskiego Związku Szachowego w Poznaniu (w latach 1999 – 2007).

Andrzej Wilkoński

posiada wykształcenie wyższe. Ukończył ekonomie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz studia podyplomowe na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu o kierunku Akademii Liderów Samorządowych. Zakończył również kurs obronny na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, a po skończeniu Wyższej Szkoły Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu posiada tytuł Podporucznika rezerwy Wojska Polskiego. Miejsca zatrudnienia i pełnione funkcje: w latach 1982 – 1990 – Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Romeo” w Zbąszyniu – specjalista ds. organizacji i zarządzania, w latach 1990 – 2006  oraz 2015 – 2018 Urząd Miejski w Zbąszyniu – Sekretarz Gminy, w latach 2002 – 2006 Przewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego, w latach 2006 – 2014 Starosta Nowotomyski, od 2018 roku – Starosta Nowotomyski – trzecia kadencja. Działalność społeczna: członek Zarządu ROD im. Fr. Wawrzyniaka w Zbąszyniu, założyciel/członek Stowarzyszenia Reaktywującego Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Zbąszyniu, uczestnik zespołu tworzącego Cech Rzemiosł Różnych w Zbąszyniu, przewodniczący społecznego Komitetu Budowy Pomnika Jana Pawła II w Zbąszyniu, inicjator remontu i rozbudowy Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu wraz z lądowiskiem dla śmigłowców, pozyskiwanie środków na rozbudowę szpitala, zakup wyposażenia, liczne odznaczenia i medale w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa publicznego, kultury fizycznej m.in.: w 2020 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski nadawany za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. W 2022 r. został odznaczony Srebrnym medalem za zasługi dla Policji. W 2023 r. otrzymał m.in.: Srebrną Odznakę Przyjaciół Harcerstwa za wieloletnie wspieranie i zauważanie potrzeb harcerzy, tytuł „ Filar Samorządu Terytorialnego” od Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, – tytuł „Lidera Pracy Organicznej” nadany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, – Medal Krzyża Niepodległości Klasy I Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów oraz Wielkopolskiej Policji.

Paweł Kitta

od urodzenia mieszka w Zbąszyniu. Od wielu lat pracuje jako pielęgniarz, obecnie w SPZOZ w Nowym Tomyślu. Cechuje go wyjątkowa osobowość, empatia, gotowość pomocy i poświęcenia własnego czasu, zaangażowanie, zainteresowanie drugim człowiekiem, jego potrzebami. Zawsze traktuje pacjentów z szacunkiem, motywuje ich w codziennej, trudnej pracy nad powrotem do sprawności i zdrowia, obdarowuje uśmiechem. Wzbudziło to zaufanie i poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców naszej gminy. W trudnych sytuacjach zdrowotnych i życiowych o każdej porze dnia i nocy zawsze można liczyć na jego wsparcie i pomoc. Pomógł wielu ludziom ratując ich zdrowie i życie. Wspomagając tym samym trudną sytuację kadrową w podstawowej opiece medycznej. W okresie pandemii kiedy pojawił się koronawirus SARS-CoV-2, nikt tak naprawdę nie zdawał sobie sprawy jakimi ograniczeniami będzie trzeba się zmierzyć. Utrudniony był dostęp do podstawowych świadczeń medycznych, a z czasem również możliwość bezpośredniego kontaktu z lekarzem. Z narażeniem własnego zdrowia odwiedzał chorych, rozmawiał z nimi, dostarczał lekarstwa, żywność, wspierał rodziny w opiece nad przewlekle chorymi, dbał o nich ratując często życie pacjentów. Z pasją prowadzi spotkania dotyczące edukacji zdrowotnej, przestrzegania zasad bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży i osób dorosłych podczas organizowanych spotkań i akcji w środowisku.

Na zakończenie sesji odbyło się podsumowanie kadencji Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Krzysztofa Piskorskiego, który podkreślił osiągnięcia oraz wyzwania, które przyszłościowo należy podjąć.

Burmistrz Zbąszynia Tomasz Kurasiński, podsumowując omawiane sprawy oraz wyrażając wdzięczność za zaangażowanie wszystkich w proces podejmowania decyzji na rzecz rozwoju gminy podziękował Sołtysom i Radnym Rady Miejskiej Zbąszynia.

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”