Burmistrz Zbąszynia do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności w roku poprzednim. Rada Miejska rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Debata nad Raportem o stanie Gminy Zbąszyń odbędzie się na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 maja 2023r. o godz. 12.30 w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Przysiółki 1

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie będą mogli wziąć udział radni Rady Miejskiej oraz mieszkańcy Gminy Zbąszyń, którzy złożą Przewodniczącemu Rady Miejskiej Zbąszynia pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób (warunek ten wynika z Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku – art. 28aa pkt 7).

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach 17 – 29 maja 2023 roku (ostatni dzień roboczy Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu, przed dniem sesji Rady Miejskiej) w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Zbąszyniu, w godzinach pracy urzędu. Zgłoszenia należy dostarczyć na specjalnie przygotowanym druku.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Zbąszyń za rok 2022 według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.

Przewidziane jest wystąpienie maksymalnie 15 mieszkańców (warunek ten wynika także z Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku – art. 28aa pkt 8), a o możliwości zabrania głosu decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy debaty mają prawo do jednokrotnego wystąpienia, bez ograniczenia czasowego.

Raport

Wzór zgłoszenia