Loading...

Transport w dniu wyborów 15 października 2023 r.

2023-09-26T08:03:05+02:0024 września, 2023|Aktualności|

I N F O R M A C J A

Burmistrza Zbąszynia

z dnia 12 września 2023 roku

 

w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych oraz osób, które najpóźniej w dniu wyborów ukończyły 60 lat do lokali wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

Na podstawie art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1277 ze zm.) informuję, że:

1.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:

  1. a) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o dopisanie do spisu wyborców w danej gminie, o którym mowa w art. 28 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca, albo
  2. b) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, o którym mowa w art. 32 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy – zwanego dalej “transportem do lokalu”;
  3. c) lokalu wyborczego, zwanego dalej “transportem powrotnym”.

2.

Wyborcy, o którym mowa w pkt 1, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun,

3.

Zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego wyborca zgłasza Burmistrzowi do 02 października 2023 roku.

4.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu podaje się nazwisko i imię (imiona), numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna, jeśli ma towarzyszyć wyborcy, oznaczenie miejsca zamieszkania, lub innego miejsca, wskazanie, czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego oraz numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy, o ile posiada.

5.

Zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Miejskim w Zbąszyniu, pokój nr 14 (sekretariat), na maila sekretarz@zbaszyn.pl lub pod nr tel. 68 386 60 09 wew. 314,

6.

W zgłoszeniu wyborca, którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, oświadcza o tym fakcie, a wyborca niepełnosprawny oświadcza o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia,

7.

Burmistrz informuje wyborcę, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania (do 12 października 2023 r.).

8.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania (do 13 października 2023 r.). Wycofanie zgłoszenia albo zrezygnowanie z transportu powrotnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej w Urzędzie Miejskim w Zbąszyniu, pokój nr 14 (sekretariat), na maila sekretarz@zbaszyn.pl lub pod nr tel. 68 386 60 09 wew. 314,

 

 

Burmistrz Zbąszynia

/-/ Tomasz Kurasiński

 

 

ZAŁĄCZNIK:

Zgłoszenie dowozu wyborcy do lokalu wyborczego zgodnie z art. 37e Kodeksu wyborczego

 

Loga partnerów

Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: “Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach partnerstwa projektowego na terenie gminy Zbąszyń oraz Miasta Gniezno.”